วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2553

ฉบับที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.52)
-  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-  เที่ยวทะเลแบบมีดาว
-  การกำจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้ไส้เดือนดิน
-  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตความเป็นอยู่

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2552

ฉบับที่ 3   (เม.ย.52-มิ.ย.52)  
- 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 
- น้ำเสีย...ใครว่าไม่มีประโยชน์
- เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี 2552
- การให้บริการฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2552

ฉบับที่ 2   (ม.ค.52-มี.ค.52)
- เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า
- Carbon Footprint ของคุณเท่าไร
- เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2552

ฉบับที่ 1 (ต.ค.51-ธ.ค.51)
- Green Chemistry
- แปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันแก้ปัญหาขยะ
- มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับปะการัง

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information