วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2555 ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1  (ต.ค.54 - ธ.ค.54)    
- สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์...จากวัสดุเหลือใช้
- รักชีวิต...รักษ์น้ำ
- เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การเปลี่ยนแปลงของโลกกับภัยธรรมชาติ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2553

ฉบับที่ 4 (ก.ค.53 - ก.ย.53)
- การดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำฯ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
- คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยว ปี 2553
- ความเหมือนที่แตกต่าง (ตอน 2 )

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2555

ฉบับที่ 2  (ม.ค.54 - มี.ค.54)   
-  ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ
-  ศูนย์สาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
-  เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ตอน 2)
-  ถังหมักมหัศจรรย์เพื่อครัวเรือน (A Miracle Digestion Tank for Households)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2554

ฉบับที่ 1 (ต.ค.53 - ธ.ค.53)
- รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ครอบครัวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายล่มน้ำตาปีแบบบูรณการ
- 3 G กับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2554

ฉบับที่ 2  (ม.ค.54 - มี.ค.54)
- เสี้ยวหนึ่งของการสัมมนาสังคมคาร์บอนต่ำ
- กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria  ในน้ำทะเล โดยวิธี Membrane Filter
- การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2553

ฉบับที่ 2 (ม.ค.53 - มี.ค.53)
- ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาโลกร้อน CDM จัดการได้ ?
- เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี 2553
- การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2554

ฉบับที่ 3  (เม.ย.54 - มิ.ย.54)
- โลกร้อน...คืออะไร
- สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
- ความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนจบ)
- วันนี้...เรามาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำกันเถอะ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

กำลังดำเนินการแก้ไข

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2553

ฉบับที่ 3 (เม.ย.53 - มิ.ย.53)
- วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
- 2010 Internationnal Year of Biodiversity ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนแรก)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2554

ฉบับที่ 4(ก.ค.54 - ก.ย.54)    
- ช่วยลดโลกร้อน    เริ่มต้นจากเรา...ลงมือทำ
- สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ
- การพัฒนาที่สมดุล
- เรามาทำความรู้จักกับแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี 2552

ฉบับที่ 4 (ก.ค.52-ก.ย.52)
- มาทำความรู้จักกับโอโซนกันเถอะ
- การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
- เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี
- บูรณาการกับการพัฒนา

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information