วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2549

ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 (5.07MB)

- เรื่องเล่าในสวน...สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- บทเรียนราคาแพง กรณีน้ำท่วมเชียงใหม่ 2548
- ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เราทุกคนจำเป็นต้องติดตาม รับรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ทันเหตุการณ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีกลไกในการสะท้อนปัญหาดังกล่าว และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรูปของวารสารทางวิชาการ ชื่อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment)”เพื่อเป็นสื่อช่วยสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเห็นคุณค่าความสำคัญของทุก ประเด็นปัญหา ไม่แต่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตั้งอยู่บนฐานความสมดุลและยั่งยืน

การจัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์   เพื่อติดตามและนำเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม ประเด็นปัญหาสำคัญ การป้องกันและแก้ไข รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาชน รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว สารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ  3เดือน/1ฉบับ

 

 

พ.ศ. 2554

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554


ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554 (5.53 MB)

- ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554


ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554 (4.91 MB)

- การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอควัน ภารกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
- วิถีเต่าทะเลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- "ชุมชนริมน้ำจันทบูร" ร่องรอยประวัติศาสตร์ สามวัฒนธรรม สืบสานสู่เส้นทางการอนุรักษ์

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554


ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554 (4.7 MB)

- บทบาทของสถาบันการศึกษา กับสังคมคาร์บอนต่ำ
- อุตสาหกรรมสีเขียว เซรามิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแห่งอนาคต

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554 (15.3 MB)

- โลกร้อน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
- บทบาทไทยในเวทีโลกเรื่อง "โลกร้อน"
- ปะการังฟอกขาว

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

พ.ศ. 2553


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 (7.4 MB)

- บทสัมภาษณ์ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
"วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
- นวัตกรรมกำจัดหลอดฟูออเรสเซนต์แบบไทยๆ
- "เซลล์แสดงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า" นวัตแรรมไทยสู่พลังงานสะอดยั่งยืน

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553 (6.5 MB)

- ย้อนรอย 5 ปี สึนามิ
- มนต์เสน่ห์เชียงคาน
- วิถีชุมชนคนรักษ์ป่ากุดจับ

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2553

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2553 (5.8 MB)

- บทสัมภาษณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ คุณมนัส สร้อยพลอย
- เอฟทีเอและเอฟทีเอ เขตการค้าเสรีและความตกลงการค้าเสรี
- ปลายทางมาบตาพุด

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553 (9.8 MB)

- บทสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการ สผ.
- วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

พ.ศ. 2552


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 (71.8 MB)

- เดินตามรอยพ่อ ต่ออนาคตทรัพยากรธรรมชาติ
- คำต่อคำ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่ "ห้วยองคต" พลิกฟื้นผืนป่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกับการบรรเทาภาวะโลกร้อน

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552 (13.7 MB)

- "ข้าวสังข์หยด" จังหวัดพัทลุง จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง ถึงพันธุ์ข้าว GI
- หมู่บ้านยามชายแดน
- เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับปลาหมึก สัตว์ทะเลที่ไม่ใช่ปลาแต่เป็นหอย
- คืนกล้วยไม้สู่ป่าในโครงการพระราชดำริ

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2552

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552 (9.3 MB)

- บทสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการ สผ.
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้สากล บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ละครหุ่นหัวโต "บ้านทะเลนอก" สื่อเล็กๆ พิทักษ์โลก
- แนวทางบริการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2552

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2552 (66.2 MB)

- ธนาคารปู...บ้านลุงจาง ปราชญ์ท้องถิ่นแห่งบ้านเกาะเตียน
- ไฟฟ้าจากน้ำ ลม และแสงแดด
- จากต้นน้ำถึงท้ายน้ำ

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

พ.ศ. 2551


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551 (144 MB)

- อ่างเก็บน้ำยางชุม พลิกฟื้นผืนชีวิตสู่รากฐานความพอเพียงของชาวกุยบุรี
- มูลนิธิขวัญข้าวกับชาวนาไทย
- การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมในการนำมาใช้ในประเทศไทย
- ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง
- การลดโลกร้อนด้วยกลไกทางการตลาด

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2551

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551 (31.9 MB)

- มรดกโลก มรกดเรา มรกดเขา มรดกใคร?
- เมืองเก่า รากฐานสำคัญของสังคมไทย
- การศึกษาระบบนิเวศวิทยาในอดีตของแหล่งศิลปกรรม

Download : ดาน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2551

ปีที่ 4 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2551 (71.2 MB)

- หญ้าแฝก...หญ้าพระราชทาน
- สถานการณ์ที่ผ่านมาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
- มารู้จักกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2551

ปีที่ 4 ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม 2551 (57.4MB)

- แผนที่ชุมชน:เด็กๆก็ทำได้
- เมื่อมังกรขยับ
- อย่าให้รอถึงวัน หิ่งห้อยสิ้นแสง

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

พ.ศ. 2550

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ 2550

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ (89.7MB)

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2550

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2550(67.0MB)

- ท่องเที่ยวใครว่าเรื่องเล่น
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ชุมชนเข้มเเข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- มารู้จักกับพื้นที่ชุ่มน้ำในมุมมองทางกฏหมาย

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2550

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน-มิถุนายน 2550 (52.1MB)

- บทสัมภาษณ์เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ช้ทะเลอย่างเพียงพอ
- การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในกาจัดการสิ่งแวดล้อม
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน
- การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

พ.ศ. 2549

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549

ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549 (13.3 MB)

- เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
- ไทร:แหล่งอาหารแกนหลักในพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ
- โลมากินปลา:แต่ไฉนช่วยอนุรักษ์ประมงได้
- สึนามิ ทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นและยังไม่ได้ยิน

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2549

ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 (5.07MB)

- เรื่องเล่าในสวน...สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- บทเรียนราคาแพง กรณีน้ำท่วมเชียงใหม่ 2548
- ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Download : ดาน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information