ติดต่อเรา

 

เอกสารประกอบการประเมิน

นางรัชดาภรณ์ คุ้มพุ่ม

เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 180

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการด้วยการสอนงาน

ของ นางสาวชะบา แก้วพ่วง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขตำแหน่งที่ 255

เพื่อประกอบให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง 260

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2265 6223-5  โทรสาร 0 2265 6222

สายด่วน GreenCall โทร 1310

e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

กลุ่มงานห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2265 6204   โทรสาร 0 2278 8698

Additional information