ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2265 6223-5  โทรสาร 0 2265 6222

สายด่วน GreenCall โทร 1310

e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

Additional information