รายงาน

รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมตอนล่าง (น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร)

ปี พ.ศ.2550

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักผู้ประสารงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2554

โดย

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Executive Summary

The link between selected

major multilateral agreements

and trade agreements

By

Office of International Cooperation, Ministry of Natural Resources and Environment

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของ

ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

กับความตกลงทางการค้า

โดย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของ

ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

กับความตกลงทางการค้า

โดย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Implementing International Agreement in the ASEARN Region

and Dialogue Partners in the tenth IAMME

EXECUTIVE SUMMARY

by

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสรุปผู้บริหาร

เรื่อง

โครงการกรจัดทำรายงานอนุวัตความตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 10

โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการแก้ปัญหา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่มที่ 1/4 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 2/4 รายงานผลการดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบบเครือข่ายโดยรวม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 3/4 รายงานผลการดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยสารสนเทศ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 4/4 รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสารสนเทศที่บังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2

โดย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยมตอนล่าง ปี พ.ศ.2554

จังหวัด น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษา

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2551-2554

โดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ลำปาง พะเยา สุโขทัย)

พ.ศ.2547-2549

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 50

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 53

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 52

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 51

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 50

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 49

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 48

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันตก ปี 47

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

โครงการที่ปรึกษากำกับการดำเนินโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับทอ้งถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ 2551

โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 : การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2

เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

โดย

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 : การศึกษาด้านผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

โดย

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

 

รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 : การทำบัญชี

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

โดย

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information