รายงานประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการแก้ปัญหา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่มที่ 1/4 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 2/4 รายงานผลการดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบบเครือข่ายโดยรวม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 3/4 รายงานผลการดำเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยสารสนเทศ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์


เล่มที่ 4/4 รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสารสนเทศที่บังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information