รายงาน

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2561

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2556

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550

ลุ่มน้ำท่าจีน

ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

แม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา 2548

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2548

พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำคาบเกี่ยว

(จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2547

พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำคาบเกี่ยว

(จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2546

ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์

คุณภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2547

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำภาคกลางและคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดขอนแก่น

กันยายน 2549

โดย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

โดยการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ (CEO)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.)

และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

โดย

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นปี 2549

โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2547

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

สำนกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำยม  ปี พ.ศ.2548

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2548

เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน

(ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำสาละวิน)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

สำนกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2547

เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน

(ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำสาละวิน)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

สำนกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมตอนล่าง

(น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร) ปี พ.ศ.2551

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

สำนกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2546

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

โดย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการอนุวัตตามแผนปฏิบัติการ21

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

(ฉบับผู้บริหาร)

รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมตอนล่าง (น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร)

ปี พ.ศ.2550

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมตอนล่าง (น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร) ปี พ.ศ.2550
  2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักผู้ประสารงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2554
  3. รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  4. Executive Summary The link between selected major multilateral agreements and trade agreements
  5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของ ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ กับความตกลงทางการค้า
  6. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญกับความตกลงทางการค้า
  7. Implementing International Agreement in the ASEARN Region and Dialogue Partners in the tenth IAMME
  8. โครงการกรจัดทำรายงานอนุวัตความตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 10
  9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทส. จ.พิษณุโลก
  10. รายงานประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการแก้ปัญหา

Additional information