พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Title : ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information