นิติกร

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

โดย นางสาวอรุชา  หัตถวิจิตร

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2239

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 2239

ส่วนวินัย กองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

โดย นางสาวอรุชา  หัตถวิจิตร

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2239

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 2239

ส่วนวินัย กองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

โดย นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 917

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ เลขตำแหน่งที่ 570

ส่วนกฎหมายและระเบียบ กลุ่มงานกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

โดย นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 917

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ เลขตำแหน่งที่ 570

ส่วนกฎหมายและระเบียบ กลุ่มงานกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

เรื่อง การดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรีอน

ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดย นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 564

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 564

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

นำหลักการของการไกล่เกลี่ยมาใช้ก่อนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

โดย นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 564

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 564

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรื่อง

ความเป็นไปได้ในการเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เทียบเท่ากับเจ้าพนักงาน สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

(Environmental Protection Agency : EPA)

โดย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 570

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ เลขตำแหน่งที่ 570

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539

โดย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 570

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ เลขตำแหน่งที่ 570

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบขอรับการพิจารณาคัดเลือก / ประเมินผลงาน

ของ นาย อณวัชร์ ชำนาญโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2121

สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2131

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การเผยแพร่ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิศนี วณิชวิชากร

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 916

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 917

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information