บรรณารักษ์

แบบประเมินเพื่อดำรงตำแหน่ง

บรรณารักษ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 67

กลุ่มงานห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

นางอุบลรัตน์ มาลาศรี

สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information