นายช่างเทคนิค

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินงาน

โดย นายยอดชาย สายธนู

สังกัด ศูนย์เทคดนดลยีสานสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information