เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย นางขนิษฐา หนันสีสุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 286

สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 286

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย นางสาวอุสา ขวัญคุ้ม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 1030

สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 1030

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information