เจ้าพนักงานธุรการ

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค15 ภูเก็ต

ของ

นางธัญลักษณ์ สุริยมณฑล

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินงาน

โดย

นางมาริษา เอี่ยมพ่วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ตำแหน่งเลขที่ 53

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ตำแหน่งเลขที่ 53

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย

นางกอมาศ มาสันเทียะ

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information