นักประชาสัมพันธ์

เอกสารผลงาน

เรื่อง  การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวอนัญญา  นิลภูมิ

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 642

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 642

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวอนัญญา  นิลภูมิ

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 642

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 642

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดย

นายปิยชาติ เกสรทอง

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 460

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

ของ กระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

นายปิยชาติ เกสรทอง

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 460

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมษายน 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information