นักจัดการงานทั่วไป

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ  นวลมะโน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 652

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 652

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองและตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร

โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ  นวลมะโน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 652

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 652

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การดำเนินงานสนับสนุนและช่วยอำนวยการนักบริหาร

โดย

นางสาวสันทะนา แทนจำปา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 45

กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 45

กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การดำเนินงานสนับสนุนและช่วยอำนวยการนักบริหาร

โดย

นางสาวสันทะนา แทนจำปา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 45

กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 45

กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

โดย

นายพนธกร เอกสุธรรม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 114

ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 114 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา / คำแนะนำ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รับบริการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

โดย

นายพนธกร เอกสุธรรม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 114

ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 114 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information