นักจัดการงานทั่วไป

เอกสารผลงาน

เรื่อง  กระบวนงานด้านข้อมูลข่าวสารลับทางราชการ

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2117

ส่วนอำนวยการ สำนักงานบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2117

ส่วนอำนวยการ สำนักงานบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง  การบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 16

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 16

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 16

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 16

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานด้านข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2117

ส่วนอำนวยการ สำนักงานบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2117

ส่วนอำนวยการ สำนักงานบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การประเมินการใช้พัสดุที่มีประสิทธิภาพตามคุณภาพงาน

ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

โดย นางสาวธมภคมน ขนอม

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 927

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 927

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย นางสาวธมภคมน ขนอม

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 927

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 927

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนเแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของจังหวัดพิษณุโลก

โดย นางอำไพ บุษดาจันทร์

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1058

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 538

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนเแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางอำไพ บุษดาจันทร์

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1058

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 538

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ

โดย นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1122

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 766

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

โดย นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1122

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 766

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information