นักทรัพยากรบุคคล

เอกสารผลงาน

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

นางกรรณิการ์ นพรัตน์

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 558

สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 40 สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

โดย

นางอุไร หลีสิน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 38

สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 37 สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ

ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

นางอุไร หลีสิน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 38

สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 37 สังกัดกลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบขอรับการพิจารณาคัดเลือก / ประเมินผลงาน

ของ นาย กอบกิจ ไกรนรา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 1985

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด สุพรรณบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 39

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information