นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การส่งเสริมบทบาทให้แก่ภาคประชาชนเพื่อการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 196

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 196

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-5)

โดย

นางสุวรรณี  บุญญาโยธิน

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 847

สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งโห้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 262

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวลด้อมภาคที่  8 ราชบุรี

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) พ.ศ. 2552

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แผนการสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านธนาคารขยะรีไซเคิล

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 328

กลุ่มแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 328

กลุ่มแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การดำเนินการจัดระบบห้องปฏิบัติการสีเขียว

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 413

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 416

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 418

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 416

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 139

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญ

เลขที่ตำแหน่ง 139

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างปี 2549-2558

โดย นายธีรพงษ์ บุณทองล้วน

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 251

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 251

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่กลองกรณีคลองประดู่

โดย นายธีรพงษ์ บุณทองล้วน

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 251

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 251

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง  การวิเคราะห์บทบาทของประเทศไทยในการดำเนินการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อมีบทบาทนำในประชาคมอาเซียน

โดย นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 600

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 106

ส่วนองค์กรระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025

โดย นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 600

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 106

ส่วนองค์กรระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information