นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ของ

นายนพดล  ธนธรรมสถิต

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 908

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-5)

โดย

นางสาวสุนีย์ พันธุเมฆ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อขอโอนมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 577

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-6)

โดย

นางนิฐริน  ชลกุลจนา

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 62

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

 

ขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งโห้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 487

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแบบที่ 1-5

ของ

นางพวงเดือน  ชุ่มศิริ

เพื่อการคดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 262

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 536

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 536

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-5)

โดย

นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6  ตำแหน่งเลขที่ 4740

สังกัด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวัทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งโห้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 394

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวลด้อมภาคที่  15 (ภูเก็ต)

พ.ศ. 2552

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านแบบบูรณาการ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1514

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1514

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 214

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 222

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 372

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 372

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล

ของ

นางเกศรี คิดสุขุม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  728

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งโห้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 274

กลุ่มงานแผนสิ่งแวล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  9 (อุดรธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information