นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เอกสารผลงาน

เรื่อง การบูรณาการเชิงพื้นที่และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อพลิกฟื้นคุณภาพน้ำลุ่มแม่น้ำกวงตอนบน

โดย นางสาวสุวารี สิงห์เพชร

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 130

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 118

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

(นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2554)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวปวีณา ด่านกุล

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 314

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 313

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

โดย นายดารา คำภักดี

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 596

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 179

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง รูปแบบกระบวนการ และผลลัพธ์ในการจัดการขยะชุมชน

ของเทศบาลตำบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายปรีชา อินทร์ปรุง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1645

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1645

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายระดับองค์กรณ์สู่ระดับบุคคล

ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

โดย นางสาวปวีณา ด่านกุล

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 314

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 313

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2549

ของ นายอุดม คำสุข

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1679

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1678

กลุ่มงานทรัพยากรน้ำจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบคำขอเพื่อประเมินผลงาน (แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5)

โดย นายสุรพล ทามนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1444 กลุ่มงานทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ้งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 577

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ของ

นางพัฒนา บุญตาเพศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขทที่ 266

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 281 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยเพร่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบคำขอเพื่อประเมินผลงาน (แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5)

เพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 499

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของ

นางสาวสุภาภรณ์ สุขโต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 496

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบรายงานประกอบคำขอประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ของ

นางเยาวลักษณ์ วงศ์บุตรดี

ดำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 168 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information