นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เอกสารผลงาน

เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

โดย นายมนต์ชัย จัทร์ศิริ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 328

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 328

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบ

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด พ.ศ.2551-2554 จังหวัดนครสวรรค์

โดย นายดารา คำภักดี

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 596

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 179

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

โดย นายธีรยุทธ กำศิริพิมาน

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 398

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 386

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การพัฒนาระบบงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายงานสิ่งแวดล้อมระดับองค์กรณ์สู่บุคคล

โดย นางสมจิตต์ บัวเทศ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

โดย นายพัฒนา เกตุชัยโกศล

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 160

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 160

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง รายงานการดำเนินโครงการลด แยก ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ 3 จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)

โดย นายจรงค์ มะสัน

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 418

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 416

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การจัดการคุณภาพน้ำคลองมวกเหล็กแบบมีส่วนร่วม

โดย นายสราวุธ สราศิริ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 159

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 159

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากร้านอาหารริมฝั่งน้ำ

กรณีศึกษา ร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองฮ่อ

โดย นางสาวโสภา สงคราม

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 129

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 125

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

โดย นางพณา เจียรวาปี

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 276

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9 (อุดรธานี)

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 276

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง แนวทางการจัดทำและพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025 : 2005)

โดย นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 413

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 416

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information