นักวิชาการพัสดุ

เอกสารผลงาน

เรื่อง การดำเนินการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน

เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 26 คัน

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดย นางนารีรัต์ ภักดีแก้ว

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 540

กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 540

กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการจัดหาพัสดุ

โดย นางนารีรัตน์ ภักดีแก้ว

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 540

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 540

กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information