นักวิชาการป่าไม้

ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางาน

เรื่อง การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ

เพื่อการบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นายเกษฎา บุญอาจ

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1253

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1253

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 431

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

กรมป่าไม้

ขอประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1439

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

ของ

นายพิชัย ชมพูชัยวัฒน์

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 6 ว

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 7 ว

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ท้องที่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โดย นายคำสิงห์ เพ็งสอน

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 6 ว

เลขตำแหน่งที่ 1853

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information