นักวิชาการป่าไม้

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ

โดย นายเดชา เชื้อบุญยืน

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1490

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1717

ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด/

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง/

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จังหวัดระยอง/

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง

พ.ศ.2555-2559 เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง

โดย นางอรุณี วิตนากร

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1791

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 752

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง

โดย นางอรุณี วิตนากร

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1791

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 752

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แบบบูรณาการ จังหวัดการญจนบุรี

โดย นายมโนชญ บุณยานันต์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1226

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1618

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2554

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดย นายมโนชญ บุณยานันต์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1226

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1618

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2554

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาติอุตสาหกรรมป่าไม้ท้องที่จังหวัดนครพนม

โดย นายพิษณุ ขวัญเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1440

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1440

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย นายพิษณุ ขวัญเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1440

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1440

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

โดย นายจักรกฤษณ์ นิตรมร

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1492

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1492

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนนทบุรี

โดย นายจักรกฤษณ์ นิตรมร

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1492

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1492

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ผลงานวิชาการ

เรื่อง

โครงการอนุรักษ์ต้นยางนาบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)

จัดทำโดย

นายเกษฎา บุญอาจ

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1253

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1253

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information