นักวิชาการป่าไม้

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมุลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดตาก

โดย นางชยาภร อามระดิษฐ์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1403

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1405

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงราย

โดย นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1350

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 962

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการบริหารงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

โดย นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1350

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 962

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย นายคำนึง คำอุดม

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1725

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1729

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่องการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย นายคำนึง คำอุดม

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1725

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1729

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการกรณีศึกษา :

สถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา

โดย นายเกรียงไกร บุญเลื่อน

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1921

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1918

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การศึกษาระดับความรุ้ด้านการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการ

มีส่วนร่วมและการเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ราษฎรหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายเกรียงไกร บุญเลื่อน

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1921

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1918

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง โครงการโครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) จังหวัดพิษณุโลก

โดย นายมโนธรรม ชาญกล้า

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1640

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1997

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรื (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้

โดย นายมโนธรรม ชาญกล้า

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1640

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1997

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย นายเดชา เชื้อบุญยืน

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1490

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1717

ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information