นักวิชาการป่าไม้

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1588

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1588

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1588

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1588

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง อุตสาหกรรมผลิภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือนในท้องที่จังหวัดปทุมธานี

โดย นายอนุกูล โอฬารกิจวานิช

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1546

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1546

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง

โดย นายชัชวุฒิ โกมลมรรค

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 2044

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1802

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง

โดย นายชัชวุฒิ โกมลมรรค

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 2044

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1802

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การสำรวจการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดย นางสาววิชญา วรรณโกมล

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1257

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1257

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปราม

การตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย นางสาววิชญา วรรณโกมล

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 1257

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1257

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

โดย นายจตุวิทย์  มณีวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 1547

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1547

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้

ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

โดย นายจตุวิทย์  มณีวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 1547

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1547

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดตาก

โดย นางชยาภร อามระดิษฐ์

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1403

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1405

ส่วนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information