นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง  การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร

โดย นางสาวพิกุล  แก้วรากมุข

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 12 ส่วนตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 12  ส่วนตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

โดย นางสาวพิกุล  แก้วรากมุข

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 12 ส่วนตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 12  ส่วนตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

โดย

นางสาวอัญชนา ศรีคะชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 31

ส่วนราชการ ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 14

ส่วนราชการ กลุ่มงานตรวสอบภายในระดับกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information