นักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารคำขอประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

โดย นางนฤมล อินทร์จันทร์

เจ้าหน้าที่ขนส่ง 5 ตำแหน่งเลขที่ 2147

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ขอประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

ตำแหน่งเลขที่ 343 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

นางบงกช ใจดี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 516

สังกัดกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 30 สังกัดกลุ่มงานกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การตรวจสอบการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โดย

นางบงกช ใจดี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 516

สังกัดกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 30 สังกัดกลุ่มงานกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information