นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การวิเคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เสนอพิจารณาเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอเสนอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย

ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2160

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information