นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การตรวจสอบขอเท็จจริงตามแนวทางมาตรการการแก้ไขปัญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณี นางชูสุวีณ์ แสนพงษ์ กับพวก

จังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ

โดย นางสาววรรณภา ทองสีแก้ว

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 89

สำนักแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเชิงรุก โดยถ่ายทอดองค์ความรู้

ตามมาตราการการแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของรัฐสู่หน่วยงานภูมิภาค

โดย นางสาววรรณภา ทองสีแก้ว

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 89

สำนักแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่อง

แนวทางการประสานงานด้านคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ

โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 457

ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

เทคนิดการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

ตเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 457

ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

การพัฒนาการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานการบินสู่มาตรฐานสากล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

นายพศิน เดชาธารัตน์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 2136

ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2136

ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ผลงานวิชาการ เรื่อง

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4.1 :

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย

นางวิริยา อาษานอก

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1666

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

เพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1666

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

คำขอเข้ารับคัดเลือก

ของ

นายพีรวัส เมฆิน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 436

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบขอรับการพิจารณาคัดเลือก/ประเมินผลงาน

ของ

นางสาวเฉลิมศรี ดุลยพันธ์

นักวิชการภาษีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1864

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ

สำนักงานสรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร

เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 249

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การพัฒนาการฝึกทบทวนตามมาตราฐานการบินสู่มาตรฐานสากล

โดย

นายพศิน เดชาธนารัตน์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2136

ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2136 ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแบบที่ 1-5

เพื่อประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โดย

นางสาวพนิดา จุลกิยานนท์

ตำแหน่งเลขที่ 421 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักตรวจและประเมินผล

(ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สป.ทส.)

เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขที่ 2151

นักวิเคราะห์นโบบายและแผนชำนาญการ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information