นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

โดย นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 97

สำนักแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (จังหวัดชลบุรี)

(แผนชุมชนหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านหนองน้ำเค็ม ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี)

โดย นายเฉลิมพล มั่นคง

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 1300

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน

ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โดย นายเฉลิมพล มั่นคง

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 1300

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การกำหนดพื้นที่เพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

โดย นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 1815

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

การจัดวางระบบและการดำเนินมาตรการควบคุมภายใน

โดย

นายอรรถวุติ พงษ์โสภาวิจิตร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 1815

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1815

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

การสนับสนุนกาปฏิบัติงานของสำนักตรวจและประเมินผลผ่านกลไกการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

โดย

นางสาวสุธีรา พัตร์วิไล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 433

ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 433

ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง ประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  กรมทรัพยากรน้ำ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model

 

โดย นายนิคม สิงห์สร้อย

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 1260

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

มาตราการการลดปัญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากการเผาอ้อยของจังหวัดกำแพงเพชร

โดย นายนิคม สิงห์สร้อย

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 1260

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่อง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวสุทิศา ลุ่มบุตร

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 630

ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวสุทิศา ลุ่มบุตร

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 630

สำนักแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information