นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-5)

โดย นางภารดี เด่นดวง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 440

สำนักตรวจและประเมินผล

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง แนวทางการพัฒนา การบริหาร การปฏิบัติการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดย นายประสพโชค พึ่งปรีดา

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 2149

ส่วนปฏิบัติการบิน

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 2149

ส่วนปฏิบัติการบิน

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารคำขอประเมินบุคคล (เอกสารแบบที่ 1-5)

โดย นายจิรวุฒิ แสงศรี

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 1820

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2154

สำหรับผู้ปกิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด

โดย นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 97

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการพัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวชลวิภา ลุนจักร

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 427

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การพัฒนาการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นายธวัชชัย สุขลอย

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 612

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ

โดย นางสาวจุฑามาศ แสงคำ

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 439

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นางสาวชลวิภา ลุนจักร

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 427

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ

โดย นางสาวจุฑามาศ แสงคำ

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 439

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การดำเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตตรวจราชการที่ 10 11 12 13 และ 14

โดย นายธวัชชัย ลอยสุข

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขตำแหน่งที่ 612

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information