นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การนำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545

โดย นางสาวณัฐภา มากขุน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 95 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 95 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวสุภาวรรณ นันทขว้าง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 440 ส่วนสนับสนุนการตรวราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 440

ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การปรับปรุงประสิทธภาพการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล

โดย นางสาวสุภาวรรณ นันทขว้าง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 440 ส่วนสนับสนุนการตรวราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 440

ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณีศึกษาการขอความเป็นธรรม

ในการออกโฉนดที่ดิน ในที่สารณประโยชน์ ราย นางยุพา พงษ์สวัสดิ์

ตำบลวัดยม อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย นายสุริยา  ศรียะพงศ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 88 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 92

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

โดย นายสุริยา  ศรียะพงศ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 88 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 92

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การปรับปรุงการดำเนินงานสู่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.0

โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 457 ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 65

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โดย นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 457 ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 65

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการจัดสรรอัตรากำลังของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โดย นายจิรวุฒิ แสงศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 1820

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2154

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ 2553

โดย นางสาวชลวิภา ลุนจักร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 427

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 427

ส่วนติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โดย นางสาวจีระพร ทับแก้ว

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 624

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 455

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักนโยบายและและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information