นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปี 2528

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1459

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

เลขที่ตำแหน่ง 1459

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

การจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1459

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

เลขที่ตำแหน่ง 1459

ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

การประสานด้านคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 451

ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 453

ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาและผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา31

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 451

ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 453

ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ให้สอดคล้องกับการอนุญาตควบคุบกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตพื่้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1744

ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1744

ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2559-2564

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1803

ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1803

ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศระยะที่ 2 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2560)ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 624

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 624

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 449

ส่วนงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 449

ส่วนงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารผลงาน

เรื่อง

การวิเคราะห์และกลั่นกรองงานที่หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 04

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 04

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง

แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 04

สำนักงานรัฐมนตรี

เพื่อขอประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 04

ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information