นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง  คู่มือในการปฏิบัติงานด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

โดย นายไพฑูรย์ จันทร์ชวน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 82 ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 81

ส่วนนโยบายและประเมินผล สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดิน

ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม อำเภอปากน้ำโพธิ์ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2479

โดย นายไพฑูรย์ จันทร์ชวน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 82 ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 81

ส่วนนโยบายและประเมินผล สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดย นางสาวขวัญจิรา แก้วปาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 434 ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 434

ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของการตรวจราชการไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวขวัญจิรา แก้วปาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 434 ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 434

ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โดย นายภูมิพัฒน์  พลราช

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2146 ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 1618 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง  การพัฒนาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

โดย นายภูมิพัฒน์  พลราช

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 2146 ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 1618 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง  การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ กรณีศึกษา

นายเกษม เมธีวิบูลวุฒิ ของออกโฉนดที่ดินบริเวณที่สารณประโยชน์

"บึงอ้อ 2 หรือ บึงยายอ่ำ" จังหวัดนครสวรรค์

โดย นางสาวณัฐภา มากขุน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 95 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 95

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การนำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545

โดย นางสาวณัฐภา มากขุน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 95 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 95 ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเสนอผลงาน

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวสุภาวรรณ นันทขว้าง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 440 ส่วนสนับสนุนการตรวราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 440

ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การปรับปรุงประสิทธภาพการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล

โดย นางสาวสุภาวรรณ นันทขว้าง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 440 ส่วนสนับสนุนการตรวราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบการรับประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 440

ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information