หนังสือทั่วไป

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง

โดย

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2547-2548

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2549

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน / ทำเนียบเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง/หมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ 2548

โดย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงาน สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2546

(เดือนมีนาคม - กันยายน 2546)

ของ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

โดย

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2547

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information