หนังสือทั่วไป

แผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2555-2559)

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2561

(ฉบับทบทวนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างประเทศ(Country Strategy)

และข้อมูลโครงการสำคัญ (Flagship Project))

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยมตอนล่าง ปี พ.ศ. 2555

(จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานประจำปี 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง 2555

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information