หนังสือทั่วไป

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2548 ภาคที่ 9 ลุ่มน้ำโขง

(เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ

การเดินระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

(จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม)

กรกฎาคม  พ.ศ.2553

โดย

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ

การเดินระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

(จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม)

สิงหาคม  พ.ศ.2554

โดย

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information