หนังสือทั่วไปการวิเคราะห์ สถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 (มีนาคม 2554)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์การวิเคราะห์ สถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554 (มิถุนายน 2554)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบนและลุ่มน้ำสาละวิน ปี 2553

(เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและแม่ฮ่องสอน)

โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประเภทแม่น้ำ ปี 2554

(พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบนและลุ่มน้ำสาละวิน)

โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โดย

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information