เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

โดย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบระบบอุปถัมภ์

ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information