แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ของ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)

 

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information