แผนจังหวัดขอนแก่นแบบองค์รวม (Holistic Provncial Plan)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DANIDA

และจังหวัดขอนแก่น

โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ตุลาคม 2546

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information