หนังสือทั่วไป

เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

โดย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบระบบอุปถัมภ์

ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561

ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ส่วนงบประมาณ

สำนักนโยบายเเละยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ของ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)

 

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559-2564

โดย

สำนักนโยบายเเละยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : สรุปข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2556

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information