คู่มือ

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า

การจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมีกรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า

การติดตามผลและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การจัดการผักตบชวา

(ฉบับการ์ตูนส์)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าของ สป.ทส.

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

โดย

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การจัดการผักตบชวา

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information