คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 80

รายละเอียด :    เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย

หรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐

เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน

และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่

แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information