คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า

การจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information