คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าของ สป.ทส.

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

โดย

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information