คู่มือการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลตามเกณฑ์พื้นที่คุ้มครองทางทะเลของอาเซียน

โดย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information