คู่มือ

บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 80

รายละเอียด :    เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย

หรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐

เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน

และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่

แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า

การจัดทำแผนยุทธศาตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์มูลฝอยชุมชน

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า

การติดตามผลและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

โดย

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information