คู่มือ

Title : คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการ Call Center

และสายด่วน Green Call 1310.

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Title : คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ศูนย์บริการร่วม ทส.

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์มูลฝอยชุมชน

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 80

รายละเอียด :    เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย

หรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐

เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน

และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่

แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information