แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555-2559

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555-2559

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

 

แผ่นพับ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555-2559

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information